โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีวินัยในตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Thailand 4.0
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery