Get Adobe Flash player

search-icon

              สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลงานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพงานวิจัย”

          วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลงานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพงานวิจัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรงรวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สายรับใช้สังคม) คนแรกของประเทศไทยเป็นวิทยากร  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ มีเจตคติที่ดี และสามารถทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ 

การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery