อบรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน
อบรมทีมงานที่มีความสุข
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
กีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 8 สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ...
ASEAN Smart Grid Congress 2
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสุก อาหาร คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำน...
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิ...
โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึก...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
 
Powered by Phoca Gallery