RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม  พร้อมกันนี้ได้มีศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทน ผอ.สพป.กพ. เขต 1 ผู้แทน ผอ.สพป.กพ. เขต 2 ผู้แทน ผอ.สพม.เขต 41 ผู้แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอคลองลาน ผู้แทนนายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมไปถึงการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน พัฒนาครู(คุณภาพ) และพัฒนาโรงเรียน ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร 

Back
img_2282
 
Download
img_2281
 
Download
img_2280
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery