RSS

รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยรราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        สำหรับในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ  จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก จังหวัดตาก จำนวน 2 พื้นที่  2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน 4) โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน และ 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15ตำบล

          จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ  ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก 2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  4) โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้ายการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 ตำบลในจังหวัดตาก

          นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และมาตรการเยียวยาที่จังหวัดตากได้ดำเนินการช่วยเหลือปราชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                       

Back
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดตาก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery