RSS

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร

 
 
     วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ภายในเรือนจำกลางกำแพงเพชร
 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผ้าพิมพ์ลาย EcoPrint และผ้าย้อมสีศิลาแลง ที่มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ไปจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้มหาวิทยาลัฯ ยังได้ฝึกสอนการแสดงรำโทนให้ผู้ต้องขังเพื่อแสดงหน้าที่นั่ง ในการนี้ ผศ.เร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับเข็มที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
    ต่อมา เวลา 11.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Back
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery