RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมเบิกตัวผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังเสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มีผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะ ศูนย์ สำนักของมหาวิทยาลัย มอบของขวัญและของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกด้วย

          ภายหลังเสร็จพิธี สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

Back
1k8a2300
 
Download
1k8a2297
 
Download
1k8a2295
 
Download
1k8a2292
 
Download
1k8a2276
 
Download
1k8a2270
 
Download
1k8a2266
 
Download
1k8a2260
 
Download
1k8a2254
 
Download
1k8a2251
 
Download
1k8a2250
 
Download
1k8a2248
 
Download
1k8a2246
 
Download
1k8a2235
 
Download
1k8a2234
 
Download
1k8a2224
 
Download
1k8a2217
 
Download
1k8a2215
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery