RSS

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563"

                 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้วิธีการจัดการประชุมแบบ Social Distancing โดยกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรค Covid-19 และแยกเป็นกลุ่มย่อย จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
2.ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมทอองกาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
3.ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
4.ด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
5.ด้านการผลิตและพัฒนาครู ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์
6.ด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563

Back
img_9602_resize
 
Download
img_9601_resize
 
Download
img_9600_resize
 
Download
img_9599_resize
 
Download
img_9598_resize
 
Download
img_9597_resize
 
Download
img_9596_resize
 
Download
img_9595_resize
 
Download
img_9594_resize
 
Download
img_9593_resize
 
Download
img_9592_resize
 
Download
img_9591_resize
 
Download
img_9582_resize
 
Download
img_9581_resize
 
Download
img_9579_resize
 
Download
img_9578_resize
 
Download
img_9577_resize
 
Download
img_9575_resize
 
Download
img_9574_resize
 
Download
img_9573_resize
 
Download
dsc06625_resize
 
Download
dsc06623_resize
 
Download
dsc06622_resize
 
Download
dsc06621_resize
 
Download
dsc06620_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery