RSS

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
"พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ"

          วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. ที่ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยคุณพรวรินทร์   นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.) ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเรียนรู้ความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อผู้รับบริการเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการตามมาตรฐานขององค์กรหรือเหนือกว่าความคาดหมาย  ให้สามารถมีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานบริการและองค์กร สามารถจัดการทางอารมณ์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นในการทำงานบริการให้เป็นเลิศได้ ปรับวิธีการทำงานด้านบริการให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน และให้บริการที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

Back
img_9353_resize
 
Download
img_9349_resize
 
Download
img_9338_resize
 
Download
img_9336_resize
 
Download
img_9323_resize
 
Download
img_9313_resize
 
Download
img_9312_resize
 
Download
img_9311_resize
 
Download
img_9307_resize
 
Download
img_9303_resize
 
Download
img_9302_resize
 
Download
img_9299_resize
 
Download
img_9297_resize
 
Download
img_9295_resize
 
Download
img_9294_resize
 
Download
img_9291_resize
 
Download
img_9290_resize
 
Download
img_9289_resize
 
Download
img_9288_resize
 
Download
img_9287_resize
 
Download
img_9286_resize
 
Download
img_9273_resize
 
Download
img_9272_resize
 
Download
img_9271_resize
 
Download
img_9270_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery