RSS

กิจกรรมการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแบบแม่นยำและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตร
ในพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแบบแม่นยำและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพัฒนานวัตกรรมในด้านการทำเกษตรและด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมการทำเกษตรแบบแม่นยำและส่งเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย

ซึ่งมีศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

1.อ.เมือง ศูนย์การเรียนรู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ต.ทรงธรรม

2.อ.ขาณุวรลักษบุรี ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดอนแดง

3.อ.คลองขลุง    ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกล้วยไข่

4.อ.พรานกระต่าย ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสินค้าเกษตรปลอดภัย บ้านขอนทองคำ ต.ถ้ำกระต่ายทอง

5.อ.ไทรงาม  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.พานทอง

6.อ.คลองลาน    ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน

7.อ.ลานกระบือ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายสมาชิกชุมชนวัดโพธิ์ บ้านปลั๊กไม้ดำ หมู่ที่ 3 ต.ลานกระบือ

8.อ.ทรายทองวัฒนา  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบล

9.อ.ปางศิลาทอง  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองพร้าว ต.โพธิ์ทอง

10.อ.บึงสามัคคี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรม การเกษตรผสมผสานและพลังงานทางเลือกฯ ม.6 ต.เทพนิมิตร

11.อ.โกสัมพีนคร  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.ลานดอกไม้ตก

 

 

Back
img_0865
 
Download
img_0864
 
Download
img_0863
 
Download
img_0862
 
Download
img_0861
 
Download
img_0860
 
Download
img_0859
 
Download
img_0858
 
Download
img_0856
 
Download
img_0855
 
Download
img_0854
 
Download
img_0853
 
Download
img_0852
 
Download
img_0851
 
Download
img_0844
 
Download
img_0843
 
Download
img_0842
 
Download
img_0841
 
Download
img_0839
 
Download
img_0838
 
Download
img_0837
 
Download
img_0835
 
Download
img_0834
 
Download
img_0833
 
Download
img_0832
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery