RSS

พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี
กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563

          วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับวาระที่ 1 เป็นการแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายนามดังนี้
          -รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเนิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรวิทย ไพรมหานิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คณะครุศาสตร์
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง คณะวิทยาการจัดการ
          -นางสาวเกศกนก ไทยแท้ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
          -นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
          -นายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
          -นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
          -นางสาวผดุงพร พันธ์พืช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
          -นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ สถาปนิก ชำนาญการ
          -นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
          -นางมัลลิกา ปัญญาเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

Back
img_9837_resize
 
Download
img_9836_resize
 
Download
img_9835_resize
 
Download
img_9834_resize
 
Download
img_9829_resize
 
Download
img_9826_resize
 
Download
img_9825_resize
 
Download
img_9823_resize
 
Download
img_9822_resize
 
Download
img_9819_resize
 
Download
img_9818_resize
 
Download
img_9816_resize
 
Download
img_9814_resize
 
Download
img_9812_resize
 
Download
img_9809_resize
 
Download
img_9808_resize
 
Download
img_9807_resize
 
Download
img_9804_resize
 
Download
img_9803_resize
 
Download
img_9801_resize
 
Download
img_9800_resize
 
Download
img_9798_resize
 
Download
img_9797_resize
 
Download
img_9796_resize
 
Download
img_9795_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery