RSS

พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี
กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563

          วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับวาระที่ 1 เป็นการแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีรายนามดังนี้
          -รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเนิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรวิทย ไพรมหานิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คณะครุศาสตร์
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
          -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง คณะวิทยาการจัดการ
          -นางสาวเกศกนก ไทยแท้ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
          -นางสาวอรปรียา คำแพ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
          -นายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
          -นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
          -นางสาวผดุงพร พันธ์พืช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
          -นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ สถาปนิก ชำนาญการ
          -นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
          -นางมัลลิกา ปัญญาเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

Back
img_9793_resize
 
Download
img_9792_resize
 
Download
img_9790_resize
 
Download
img_9789_resize
 
Download
img_9788_resize
 
Download
img_9786_resize
 
Download
img_9785_resize
 
Download
img_9783_resize
 
Download
img_9780_resize
 
Download
img_9778_resize
 
Download
img_9777_resize
 
Download
img_9776_resize
 
Download
img_9774_resize
 
Download
img_9773_resize
 
Download
img_9772_resize
 
Download
img_9769_resize
 
Download
img_9768_resize
 
Download
img_9766_resize
 
Download
img_9765_resize
 
Download
img_9763_resize
 
Download
img_9762_resize
 
Download
img_9761_resize
 
Download
img_9760_resize
 
Download
img_9758_resize
 
Download
img_9757_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery