RSS

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

          วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 การประชุมทบทวนแผนจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
          กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
          กลุ่มที่ 3 ด้านการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
          กลุ่มที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
          กลุ่มที่ 5 ด้านการผลิตและพัฒนาครู โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
          กลุ่มที่ 6 ด้านด้านการบริหารจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

          และกิจกรรมที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 การประชุมทบทวนแผนในภาพรวม ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

Back
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery