RSS

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนายเชษฐา จันทรจำนง ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตกำแพงเพชร เป็นผู้ลงนาม

        สำหรับสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนและขยายหลักเกณฑ์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้มีสิทธิสินเชื่อดังกล่าว จะมีเพียงข้าราชการ และลูกจ้างประจำเท่านั้น แต่บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้มีการขยายเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับสินเชื่อให้ครอบคลุมไปยังพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้รายละเอียดของสินเชื่อดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 0-5570-6555 ต่อ 1060 และธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว โทรศัพท์ 0-5571-1003

Back
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery