RSS

การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

          วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 และห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการร (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคระกรรมการพิจารณาฯ ดังต่อไปนี้

           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
           2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน  รองอธิการบดี
           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  รองอธิการบดี
           4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี รองอธิการบดี  
           5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี
           6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
           7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี
           8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี 
           และ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

Back
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery