RSS

การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาจารย์โปรแกรมวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานปิดโรงพยาบาลสนาม รื้อถอน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แห่งที่ 2 (โรงยิม 2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อคืนสถานที่ให้กับมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเปิดใช้งานวันที่ 17 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแห่งที่ 1 (โรงยิม 3) คงสถานภาพไว้ก่อน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อีกครั้ง โดยจะมีการกั้นพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 อย่างมิดชิดและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาหรือประชาชนเข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1

Back
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery