RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2


      เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2565 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 และได้กำหนดเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัด ณ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565

    การประชุมแผนฯ ในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในยุค Disruptive University / สถานการณ์จำนวนนักศึกษาลดลง / นโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจากผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้บริหารหน่วยงาน 2. บุคลากรสายวิชาการ 3. บุคลากรสายสนับสนุน และการนำเสนอผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับหน่วงงาน โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารเพื่อให้บรรลุตามแผนระดับมหาวิทยาลัย

Back
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery