RSS

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏฎกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา กล่าวรายงาน
ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรสังคม โดยส่งต่อไปยังนักศึกษา ให้เกิดการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน คณะ และสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น "วิศวกรสังคม"
ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565  โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 89 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม ในหัวข้อ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถ ดร.นงรัตน์ อิสโร มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU ครั้งนี้

                   ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
dsc09999
 
Download
dsc09998
 
Download
dsc09997
 
Download
dsc09994
 
Download
dsc09987
 
Download
dsc09975
 
Download
dsc09974
 
Download
dsc09973
 
Download
dsc09972
 
Download
dsc09971
 
Download
dsc09970
 
Download
dsc09969
 
Download
dsc09968
 
Download
dsc09967
 
Download
dsc09966
 
Download
dsc09965
 
Download
dsc09963
 
Download
dsc09962
 
Download
dsc09960
 
Download
dsc09956
 
Download
dsc09955
 
Download
dsc09954
 
Download
dsc09952
 
Download
dsc09950
 
Download
dsc09947
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery