RSS

                                                                               การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019" ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ ร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นิธากร รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  ในการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2562 นี้ มีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งสิ้นจำนวน 52 ผลงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผ่านเวที จำนวน 20 ผลงาน และนำเสนอผ่านโปสเตอร์ จำนวน 30 ผลงาน  และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีฯ จำนวน 250 คน

                                                                                     ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4385_resize
 
Download
img_4381_resize
 
Download
img_4373_resize
 
Download
img_4369_resize
 
Download
img_4366_resize
 
Download
img_4360_resize
 
Download
dsc09403_resize
 
Download
dsc09392_resize
 
Download
dsc09375_resize
 
Download
dsc09344_resize
 
Download
dsc09328_resize
 
Download
dsc09322_resize
 
Download
dsc09319_resize
 
Download
dsc09301_resize
 
Download
dsc09295_resize
 
Download
dsc09291_resize
 
Download
dsc09270_resize
 
Download
dsc09241_resize
 
Download
dsc09209_resize
 
Download
dsc09197_resize
 
Download
dsc09164_resize
 
Download
dsc09133_resize
 
Download
dsc09131_resize
 
Download
dsc09069_resize
 
Download
dsc09068_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery