RSS

                       “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”
         วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”   จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  เพื่อสร้างความเข้าใจของการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.2558 เพื่อทราบกระบวนการบริหารหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล   คณะอนุกรรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 220 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ระดับหน่วยงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
                                                                            ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a4293_resize
 
Download
1k8a4279_resize
 
Download
1k8a4278_resize
 
Download
1k8a4276_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery