RSS

                                                                 โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
         วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. งานการเจ้าหน้าและนิติกร จัดโครงการอบรม "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ" ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เวลา 09.00 - 12.00 น. และในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(ตึก SAC) เวลา 13.00 - 16.30 น.โดยมีรองศาสตราจารย์ รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ" ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน
                                                 ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9663_resize
 
Download
1k8a9662_resize
 
Download
1k8a9659_resize
 
Download
1k8a9654_resize
 
Download
1k8a9653_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery