RSS

           กองกลาง สน.อธิการบดี มรภ.กำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนา "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562
             วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา(หอประชุมเก่า)  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาเป็นคณะ "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน" ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธารกล่าวเปิดและเป็นตัวแทนกล่าวต้องรับคณะวิทยากร และ ดร.มะลิวัลล์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดทำตัวชีวัดระดับบุคคลทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ซึ่งในปัจจุบัน การประเมินด้วย "ตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) เป็นที่นิยม โดยแนวเน้นของการประเมิน คือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยู่ที่จุดแข็ง จุดอ่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บุคลากรได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในตำแหน่งและตามระดับ
                                                             ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4720_resize
 
Download
img_4712_resize
 
Download
dsc04260_resize
 
Download
dsc04259_resize
 
Download
dsc04254_resize
 
Download
dsc04251_resize
 
Download
dsc04249_resize
 
Download
dsc04248_resize
 
Download
dsc04247_resize
 
Download
dsc04242_resize
 
Download
dsc04239_resize
 
Download
dsc04238_resize
 
Download
dsc04235_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery