RSS

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผุู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

 
                 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม โดยในวาระแรกเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

                1.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล สาขาวิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์

                2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น สาขาวิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์

                3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์

Back
1k8a2341_resize
 
Download
1k8a2339_resize
 
Download
1k8a2338_resize
 
Download
1k8a2337_resize
 
Download
1k8a2335_resize
 
Download
1k8a2334_resize
 
Download
1k8a2333_resize
 
Download
1k8a2331_resize
 
Download
1k8a2330_resize
 
Download
1k8a2328_resize
 
Download
1k8a2325_resize
 
Download
1k8a2322_resize
 
Download
1k8a2320_resize
 
Download
1k8a2318_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery