RSS

 

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
    2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา
    3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้  และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ระดับหน่วยงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) เจ้าหน้าที่หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ของมรภ.กำแพงเพชร  139 คน  และของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน  33 คน   รวมทั้งสิ้น  172  คน มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และค่าลงทะเบียนของบุคลากรในเครือข่าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,000 (หกหมื่นบาทถ้วน)

   

Back
img_2924
 
Download
img_2921
 
Download
img_2920
 
Download
img_2917
 
Download
img_2916
 
Download
img_2914
 
Download
img_2913
 
Download
img_2906
 
Download
img_2905
 
Download
img_2904
 
Download
img_2902
 
Download
img_2900
 
Download
img_2898
 
Download
img_2896
 
Download
img_2893
 
Download
img_2891
 
Download
img_2888
 
Download
img_2887
 
Download
img_2884
 
Download
img_2883
 
Download
img_2879
 
Download
img_2878
 
Download
img_2875
 
Download
img_2873
 
Download
img_2870
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery