RSS

มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ
Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


      รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 22 คน ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนจำนวน 70 คน โดยจัดการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

          โดยในการหารือวันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงเน้นย้ำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทั้งในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งจากผลการหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ โรงเรียน Qilin Changxin Vacational School of Technology เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาจีนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะจัดส่งบุคลากรไปทำการสอนภาษาไทย ณ Qilin Changxin Vacational School of Technology เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่นักเรียน 3) การจัดสัมมนาผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยผู้บริหารและคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเดินทางไปร่วมการสัมมนาด้วยตนเอง หากสถานการณ์โรคโควิดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะจัดแบบออนไลน์หากสถานการณ์ยังไม่ปกติ และ 4) การจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักเรียนจากโรงเรียน Qilin Changxin Vacational School of Technology จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ายจำนวน 50 คน ในปี 2564

           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโรงเรียน Qilin Changxin Vacational School of Technology ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เมื่อปี 2562 นั้น ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือด้วยกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดส่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2564 นี้

 

Back
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery