RSS

โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”

          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปะชุมพุทธชาด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี จากที่โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นวิศวกรทางสังคม จึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบการเป็นวิศวกรทางสังคมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายต่อเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้ไปสู่ความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการพัฒนาสังคมเพื่อเป็นพลังในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและเพื่อให้นักศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านสังคม ได้มีส่วนร่วมในการสานพลังช่วยเหลือสังคมต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่านได้แก่ 1.ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง  2.นายสุธี  ประคำ  3.ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ  4.นายวราวุฒิ  พึ่งพัก  และ 5.นายพงษ์พล  สุเยาว์  มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 100 คน 

Back
img_9930_resize
 
Download
img_9929_resize
 
Download
img_9928_resize
 
Download
img_9927_resize
 
Download
img_9926_resize
 
Download
img_9925_resize
 
Download
img_9924_resize
 
Download
img_9923_resize
 
Download
img_9918_resize
 
Download
img_9917_resize
 
Download
img_9915_resize
 
Download
img_9913_resize
 
Download
img_9912_resize
 
Download
img_9911_resize
 
Download
img_9910_resize
 
Download
img_9909_resize
 
Download
img_9907_resize
 
Download
img_9906_resize
 
Download
img_9904_resize
 
Download
img_9903_resize
 
Download
img_9900_resize
 
Download
img_9899_resize
 
Download
img_9897_resize
 
Download
img_9895_resize
 
Download
img_9893_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery