RSS

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่”

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่” โดยมีองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะกระบวนการสัมมนา ในการรวบรวม เคราะห์ข้อมูล และกำหนดหัวข้อสัมมนา และได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน...วิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย (SHA) ให้กับกลุ่มจัดการท่องเที่ยวชุมชน สถานประกอบการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน  ภายใต้สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

          การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     

Back
1k8a0042_resize
 
Download
1k8a0040_resize
 
Download
1k8a0038_resize
 
Download
1k8a0037_resize
 
Download
1k8a0033_resize
 
Download
1k8a0031_resize
 
Download
1k8a0030_resize
 
Download
1k8a0029_resize
 
Download
1k8a0028_resize
 
Download
1k8a0024_resize
 
Download
1k8a0022_resize
 
Download
1k8a0021_resize
 
Download
1k8a0020_resize
 
Download
1k8a0019_resize
 
Download
1k8a0018_resize
 
Download
1k8a0017_resize
 
Download
1k8a0015_resize
 
Download
1k8a0013_resize
 
Download
1k8a0010_resize
 
Download
1k8a0009_resize
 
Download
1k8a0007_resize
 
Download
1k8a0005_resize
 
Download
1k8a0003_resize
 
Download
1k8a0002_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery