RSS

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านกิจกรรมนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 12

 

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นำโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 12 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจการนักศึกษา (SAC)

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 12 ซึ่งได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้ระบบการจัดกิจการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจำนวน 4 ประเด็นด้วยระบบการนำเสนอรูปแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชมวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเครือข่าย จำนวน 10 สถาบัน ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้านโครงการ งานวิจัย และงานศิลปวัฒนธรรม ระดับเครือข่ายของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบรายงานโครงการ วิจัย และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเครือข่ายให้เป็นที่ประจักษ์ และนำผลมาเข้าสู่กระบวนการงานประกันคุณภาพ เป็นต้น

           ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 124 คน สำหรับเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับมอบธงการจัดกิจกรรมฯ จาก รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรหมสายใจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9899_resize
 
Download
img_9897_resize
 
Download
img_9896_resize
 
Download
img_9895_resize
 
Download
img_9893_resize
 
Download
img_9892_resize
 
Download
img_9891_resize
 
Download
img_9889_resize
 
Download
img_9888_resize
 
Download
img_9886_resize
 
Download
img_9882_resize
 
Download
img_9880_resize
 
Download
img_9879_resize
 
Download
img_9878_resize
 
Download
img_9877_resize
 
Download
img_9875_resize
 
Download
img_9874_resize
 
Download
img_9873_resize
 
Download
img_9872_resize
 
Download
img_9871_resize
 
Download
img_9870_resize
 
Download
img_9869_resize
 
Download
img_9868_resize
 
Download
img_9867_resize
 
Download
img_9866_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery