RSS

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562 แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ

          วันที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ (อุดม อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดรวงผึ้งพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

          พระครูวาปีวชิรกิจ เป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา (ปี 2545 ถึงปี 2564) ท่านได้แสดงบทบาทของนักพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ เช่น

                1) บทบาทของผู้ขับเคลื่อนสังคม ในมิติของนักพัฒนาชุมชนและสังคม

                2) บทบาทของผู้สนับสนุน ในมิติของการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทุนการศึกษา ทุนความรู้ให้กับชุมชน

                3) บทบาทของผู้เอื้ออำนวย ในมิติของการประสาน เชื่อมโยง และหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มองค์กร เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ

                4) บทบาทของผู้สื่อสารสาธารณะ และชี้นำสังคม ในมิติของการเสนอแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับผู้คนในชุมชน

                5) บทบาทของความเป็นครู ในมิติของการเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ชุมชน

          สิ่งที่พระครูวาปีวชิรกิจ ได้ดำเนินการมานั้น ยังประโยชน์และคุณค่ามหาศาลต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอคลองลาน และอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงมีมติอนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาสังคม) แด่พระครูวาปีวชิรกิจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์   โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ถวายปริญญาบัตร ชุดครุยวิทยฐานะ และกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่พระครูวาปีวชิรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีกล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณ ทั้งนี้ภายในพิธี มีพระสงฆ์ นายอำเภอคลองลาน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แกนนำภาคประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูวาปีวชิรกิจ

Back
img_2287
 
Download
img_2281
 
Download
img_2275
 
Download
img_2273
 
Download
img_2267
 
Download
img_2257
 
Download
img_2253
 
Download
img_2240
 
Download
img_1998
 
Download
img_1990
 
Download
img_1984
 
Download
img_1966
 
Download
img_1962
 
Download
img_1954
 
Download
img_1947
 
Download
img_1945
 
Download
img_1939
 
Download
img_1935
 
Download
img_1926
 
Download
img_1924
 
Download
img_1915
 
Download
img_1914
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery