RSS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

          วันที่ 26 มีนาคม 2564 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสร้างความร่วมมือในสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความรู้ความชำนาญในทักษะอาชีพด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

          โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด และคณะผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นำโดย คุณสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ คุณชนกานต์ บุญราศรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ คุณสมรวม มงคลแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และคุณวรยา สนตอน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมลงนามและร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

          จากนั้น คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคความสามารถ ในสาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 จัดทดสอบโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต

 
ภาพและข่าวโดย การจัดการโลจิสติกส์ มรภ.กพ.แม่สอด

Back
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery