RSS

       วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์แนะแนวสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมกว่า 101 คน ผ่านระบบออนไลน์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงนโยบายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี กล่าวชี้แจงถึงโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแจ้งแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียนและหัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอปฏิทินการรับนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการสมัครเรียนของนักเรียนให้แก่อาจารย์แนะแนว เพื่อติดตามสถานะการสมัครเรียนได้ตลอดเวลา
       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2564 ด้วยระบบออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/admission2022/ และสมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ ที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 (วันที่ 10 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
      นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านคุณครูแนะแนว หรือสมัครเรียนผ่านกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อของแต่ละคณะ จะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมสมัครเรียนจำนวน 200 บาท

         ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ KPRU

Back
img_1586
 
Download
img_1585
 
Download
img_1583
 
Download
img_1581
 
Download
img_1574
 
Download
img_1572
 
Download
img_1571
 
Download
img_1570
 
Download
img_1566
 
Download
img_1561
 
Download
img_1559
 
Download
img_1557
 
Download
img_1555
 
Download
img_1551
 
Download
img_1549
 
Download
img_1548
 
Download
img_1547
 
Download
img_1546
 
Download
img_1545
 
Download
img_1532
 
Download
img_1530
 
Download
img_1529
 
Download
img_1528
 
Download
img_1526
 
Download
img_1525
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery