RSS

 มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

 
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
     ซึ่งเป็นการลงความร่วมมือด้าน “การพัฒนาระบบ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารและการจัดหารายได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประธานภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี
 
     การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยร่วมกัน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวทางการเรียนรู้ของประชาชนในโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้ร่วมลงนามกับบริษัท วัน ทู ออล จำกัด เพื่อพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษาและระบบบริหารจัดการเพื่อยกคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 
ที่มา : มรภ.เชียงราย
Back
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery