RSS

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุม

   การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) โดยมีการหารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ฯ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) การดำเนินการโครงการหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศร่วมประชุม ณ โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

ภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Back
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
Download
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery