RSS

 โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ Dr. Kevin F.F. Quigley จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ Dr. Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
 
     โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยรกาชภัฏกำแพงเพชรสู่ความเป็นสากล โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันดังนี้
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 การบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูง หัวข้อ "Leadership in time of Crises"
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Education Management towards the New World Context"
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Acadamic writing for international publication"
- วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "How to bulid up global perspectives in the border area"
- วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม Young Leaders Camp
- วันที่ 6 มิถุนายน 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Graduate education management towards the new world context"
- วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้ หัวข้อ "The role of Academic Resource and Information Technology to support education management in the new word context."
- วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กิจกรรมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "Lifelong Learning sustainable development"

Back
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery