RSS

การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร รอดอาวุธ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

      การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ  และสถาบัน จัดขึ้นเพื่อทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ครบรอบระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนของ คปภ. และบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 หรือที่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายจัดกิจกรรมและครบรอบระยะเวลา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างทักษะ แนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร คณะ และสถาบัน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและหลักสุตร โดยให้มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

Back
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery