RSS

Young Leaders Camp 2022

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ Dr.Kevin F.F. Quigley ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริก ผู้บริหารและนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการร่วมกิจกรรม Young Leaders Camp ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมความเป็นสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชรตลอดจน การพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนตามแผนกพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแนวคิดการพํฒนาตนเองเพื่อให้มีศักยภาพที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงโลก 3) เกิดเครือข่ายด้านงานต่างประเทศมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือที่เข้มแข็งและมีรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีนักศึษาจากมหาวิทยาราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ กิจกรรม Young Leaders Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 สำหรับกิจกรรม Young Leaders Camp เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา “Global Perspective and Leadership  in the northern Rajabhat” ซึ่ง Dr.Kevin F.F. Quigley ได้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการ

Back
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
Young Leaders Camp 2022
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery