RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา ทศตา กรรมการตรวจประเมินฯ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

     การประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย : สมศ. มีฐานนะเป็นองค์กรมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวทางการจัดในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขตามพระราชบัญญัติการศึกษาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 49 กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ตามตัวชี้วัดที่ สมศ. กำหนด) ประจำปีการศึกษา 2561 – 2565 และเข้ารับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 4 ในปี 2565

 

 

Back
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery