RSS

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร SAC) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วยคณะรองผู้บริหาร มีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา อีกทั้งยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาอธิบายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสา พวงมาลัย รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล อธิบายขั้นตอนและการเข้ารับบริการจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จำนวน 80 คน

        ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4276
 
Download
img_4275
 
Download
img_4274
 
Download
img_4265
 
Download
img_4263
 
Download
img_4260
 
Download
img_4258
 
Download
img_4253
 
Download
img_4252
 
Download
img_4248
 
Download
img_4242
 
Download
img_4241
 
Download
img_4240
 
Download
img_4238
 
Download
img_4237
 
Download
img_4235
 
Download
img_4233
 
Download
img_4229
 
Download
img_4228
 
Download
img_4227
 
Download
img_4226
 
Download
img_4220
 
Download
img_4219
 
Download
img_4207
 
Download
img_4206
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery