RSS

มรภ.กำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม" กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก-คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

        โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 750,000 บาท ในโครงการเรื่อง "โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานผู้ผลิตองค์ความรู้การวิจัย หน่วยงานภาคปฏิบัติที่ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่

            นอกจากนี้ ได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

Back
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery