RSS

มรภ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนองค์ความรู้การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่บุคลากร KPRU

    วันที่ 4 เมษายน 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organiaztional Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) มหาวิทยาลัยาชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดได้

    งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) เช่นเดียวกับครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน - 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้จัดหลักสูตรที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะการเป็นผู้ประเมินอย่างต่อเนื่อง ใน 2 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563 2564) หน่วยงานสนับสนุนได้นำเกณฑ์ TQA &GECC มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ประกาศนโยบายให้หน่วยงานสนับสนุนใช้เกณฑ์ EdPEx และปีการศึกษา 2566 ประกาศนโยบายให้หน่วยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ EdPExV ตามแนวทางการดำเนินงานของ สปอว.

    โครงการที่ดำเนินการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 70 คน

 

 

Back
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery