RSS

ASEAN Leadership 2019

                เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ วนาลีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2019 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ , ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายเยาวชนอาเซียนเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเข้าร่วมจาก West Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย และ Dagon University ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาล มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กัมพูชาและจีน  ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Leadership 2019 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562

ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย กิจกรรม Volunteer Project กิจกรรม Conservation & Environmental กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมบรรยายและ workshop

>>>งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<<<
Back
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
ASEAN Leadership 2019
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery