RSS

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ( ชั้น 8 ) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการ  “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทำงาน WIL” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงแรมเดอะซายน์  และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี  โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ คุณนวลจันทร์ สุขสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมเครืออัญชลีวิวัฒน์ เป็นผู้ลงนาม MOU

          สำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL ) เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้กับงานด้านบริการและพัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในสาขาอาชีพ เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่ร่วมลง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงแรมเดอะซายน์  และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา  ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery