RSS

โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร

          วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔ )  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับบริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายวิศรุต สือพัฒชิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์โปรแกรมวิชาชีววิทยา เป็นผู้ลงนาม

          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับบริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านหลักสูตร บุคลากร และระบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรแบบหุ้นส่วน (Partnership) เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร ผ่านการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทำหลักสูตรและรายวิชาที่สามารถเรียนและทำงานไปด้วยพร้อมกัน  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านการทำงาน  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในสาขาอาชีพ และเพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery