RSS

                                                                             มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562
            วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม 2+2 นั่นคือนักศึกษาต่างชาติจะเรียนที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน 2 ปี และมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3
            ภายในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ประกอบด้วยพิธีประดับเข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยอาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน  กิจกรรมการแจ้งระเบียนการเรียนการสอนที่นักศึกษาควรรู้  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนตร์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงการแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม และสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง การเตรียมตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  จากนั้นนักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และภาคบ่าย นักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                                                                                ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9310_resize
 
Download
img_9300_resize
 
Download
img_9294_resize
 
Download
img_9288_resize
 
Download
img_9286_resize
 
Download
img_9285_resize
 
Download
img_9283_resize
 
Download
img_9279_resize
 
Download
img_9277_resize
 
Download
img_9274_resize
 
Download
img_9272_resize
 
Download
img_9270_resize
 
Download
img_9266_resize
 
Download
img_9265_resize
 
Download
img_9260_resize
 
Download
img_9258_resize
 
Download
img_9256_resize
 
Download
img_9255_resize
 
Download
img_9247_resize
 
Download
img_9246_resize
 
Download
img_9238_resize
 
Download
img_9234_resize
 
Download
img_9231_resize
 
Download
img_9227_resize
 
Download
img_9225_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery