RSS

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร MOU โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล

 

          วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณจริยา พันธ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นพยาน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ให้จัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะเพื่อดำเนินการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริหารจัดการด้วยเงินรายได้ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

          คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ประธานโครงการฯ ดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ได้เสนอรายงานการขอจัดตั้งตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีการปรับปรุงรายงานและเพิ่มเติมข้อมูล จนได้รับอนุมัติโดยหลักการการจัดตั้งฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

          คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งการจัดการด้านมาตรฐานภายใต้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 นอกจากนั้นภายใต้ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลแลการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 – 2562 และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 ที่มีข้อกำหนดให้สถาบันการศึกษาวิชาชีพเปิดใหม่ต้องมีสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพในการกำกับ ดูแลด้านมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพเป็นไปตามข้อบังคับ จนกว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา (รวมเวลาดูแล 5 ปี) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี ได้ตอบรับการเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หลังการประชุมพิจารณาข้อมูลการเตรียมความพร้อมคราวประชุม 10 มิถุนายน 2562 และอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนคณะฯ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร และด้านบุคลากร ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการตามกระบวนการขอเปิดสถาบันการศึกษาและเปิดสอนสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ ดรน้ำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ รักษาการคณบดี คณะพยาบาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ทั้ง 5 สาขาหลักทางการพยาบาล ประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล อาจารย์ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ เภาจีน และนาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ ในปีการศึกษา 2563 เป็นสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร ซึ่งการศึกษาความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ พบว่า ร้อยละ 87.8 มีความต้องการศึกษาวิชาชีพพยาบาล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดตั้งคณะพยาบาศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 98.9 ให้ความเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เรียนและปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลดูแลสุขภาพท้องถิ่น รวมทั้งแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในที่พื้นห่างไกลอย่างยั่งยืน

          การจัดตั้งคณะพยาบาศาสตร์ เป็นการดำเนินการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เริ่มด้วย เมื่อวันที่  4 เมษายน 2562 นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการสังกัดสำนักงสานาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล เป็นเอกสารความร่วมมือฉบับแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ และยังมีความร่วมมือจากสถานบริการสุขภาพในพื้นที่กำแพงเพชร คือ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในพื้นที่ ที่จะเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และให้ความร่วมมือด้วยดีในทุกคราวที่ประสานงาน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล คุณจริยา พันธ์วิทยากูล ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำให้มีความก้าวหน้าของการดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะและเปิดสอนสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการรอรับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจากสภาการพยาบาล เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาฯ หลังจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เสนอรายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและเปิดสอนสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต่อสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลแจ้งอย่างเป็นทางการ คือวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 นับเป็นความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ยืนยันความเป็นไปได้ในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานอุดมศึกษาและวิชาชีพ

         

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
1k8a3880_resize
 
Download
1k8a3878_resize
 
Download
1k8a3873_resize
 
Download
1k8a3869_resize
 
Download
1k8a3867_resize
 
Download
1k8a3865_resize
 
Download
1k8a3863_resize
 
Download
1k8a3862_resize
 
Download
1k8a3859_resize
 
Download
1k8a3858_resize
 
Download
1k8a3857_resize
 
Download
1k8a3856_resize
 
Download
1k8a3855_resize
 
Download
1k8a3853_resize
 
Download
1k8a3852_resize
 
Download
1k8a3850_resize
 
Download
1k8a3841_resize
 
Download
1k8a3839_resize
 
Download
1k8a3838_resize
 
Download
1k8a3836_resize
 
Download
1k8a3834_resize
 
Download
1k8a3833_resize
 
Download
1k8a3832_resize
 
Download
1k8a3830_resize
 
Download
1k8a3829_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery