RSS

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร

          วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สภาการพยาบาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล คือ  รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย , รองศาสตราจารย์ ดร.พรจันทร์ สายทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ  และอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         สำหรับการดำเนินการด้านความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการหลักสูตรฯ ได้ในปีการศึกษา 2563  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แก่นักเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์  และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่  ซึ่งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเมื่อวันที่ 4เมษายน 2562 นายแพทย์ จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล เป็นเอกสารความร่วมมือฉบับแรกของคณะพยาบาลศาสตร์

          วันที่ 2 กันยายน 2562 ได้รับความร่วมมือจากสถานบริการสุขภาพ ซึ่ง แพทย์หญิงรจนา  ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ได้เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในพื้นที่ และการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติฯ ของนักศึกษาพยาบาล

          วันที่ 11 กันยายน 2562 นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้ร่วมประชุมเพื่อการประสานงานความร่วมมือดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล และมีเอกสารการตอบรับเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต นอกจากนั้นยังตอบรับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำหรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

และในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล ระหว่างคณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

          ทั้งนี้ หลังจากคณะพยาบาลฯ ได้รับผลการตรวจประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามหลักการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแล้ว จะดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรุ่นแรก ปีการศึกษา 2563 ในลำดับต่อไป

Back
1k8a6406_resize
 
Download
1k8a6402_resize
 
Download
1k8a6400_resize
 
Download
1k8a6399_resize
 
Download
1k8a6398_resize
 
Download
1k8a6397_resize
 
Download
1k8a6396_resize
 
Download
1k8a6395_resize
 
Download
1k8a6394_resize
 
Download
1k8a6392_resize
 
Download
1k8a6386_resize
 
Download
1k8a6384_resize
 
Download
1k8a6382_resize
 
Download
1k8a6381_resize
 
Download
1k8a6380_resize
 
Download
1k8a6379_resize
 
Download
1k8a6377_resize
 
Download
1k8a6376_resize
 
Download
1k8a6374_resize
 
Download
1k8a6373_resize
 
Download
1k8a6371_resize
 
Download
1k8a6370_resize
 
Download
1k8a6368_resize
 
Download
1k8a6367_resize
 
Download
1k8a6366_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery