RSS

AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis

          วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

          การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA ประกอบด้วย 3 มิติ คือ Strategic (การประกันคุณภาพระดับสถาบัน) Systemic (ระบบการประกันคุณภาพภายใน) และ Tactical (การประกันคุณภาพระดับหักสูตร)

          สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่ายราชภัฏ ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่ดีขึ้นและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

Back
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery