RSS

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

            วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบัน อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  และส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก  25 หน่วยงานร่วมวิพากษ์ผลงานและผู้ทรงวุฒิที่ร่วมตรวจประเมินบทความ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 133 บทความ แบ่งเป็น นำเสนอภาคโปสเตอร์ 81 บทความ และนำเสนอภาคบรรยาย 52 บทความ มีหน่วยงานที่ส่งบทความทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก เป็นต้น  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

               

Back
img_0402_resize
 
Download
img_0400_resize
 
Download
img_0398_resize
 
Download
img_0395_resize
 
Download
img_0392_resize
 
Download
img_0390_resize
 
Download
img_0386_resize
 
Download
img_0383_resize
 
Download
img_0382_resize
 
Download
img_0378_resize
 
Download
img_0375_resize
 
Download
img_0374_resize
 
Download
img_0371_resize
 
Download
img_0367_resize
 
Download
img_0365_resize
 
Download
img_0363_resize
 
Download
img_0362_resize
 
Download
img_0360_resize
 
Download
img_0358_resize
 
Download
img_0355_resize
 
Download
img_0354_resize
 
Download
img_0350_resize
 
Download
img_0348_resize
 
Download
img_0346_resize
 
Download
img_0344_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery