RSS

มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย 

     วันที่ 19 เมษายน 2556  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย นักวิจัย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มีการเสวนาในประเด็น"กลไกบูรณาการความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และรองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย 

    สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในความร่วมมือครั้งนี้ คือให้การสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา จัดทำรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น สัมฤทธิบัตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิต การโอนผลการเรียน การเทียบวิชาเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนหรือปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการทำหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้สังคมโดยทั่วไปประจักษ์ชัดในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area Base and Community University) ตามแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในปัจจุบัน

Back
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery