RSS

การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการฯ และกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สปอว. ซึ่งได้รับการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 ไปแล้วนั้น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำเสนอโครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และการสร้าง Value-based Economy กับจตุรภาคี โดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการการปฏิรูประบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง Value-based Economy ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท 2) โครงการการพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยงบประมาณ 1,648,000 บาท และ 3) โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยงบประมาณ 6,756,000 บาท โดยรวมทั้งสิ้น 8,904,000 บาท

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูประบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ให้มหาวิทยาลัยและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตกาลังคนสมรรถนะสูง (Hub of Talent) โดยการส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนและสถานประกอบการ SMEs (Talent mobility to Community & SMEs) และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการประกอบธุรกิจพัฒนาไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) และเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

     หลังจากนำเสนอครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - พฤศจิกายน 2567 ต่อไป

Back
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery